Kasaysayan ng Mundo: Isang Pagbabalik-tanaw

" Life can be understood backwards, but it must be lived forward."

Sinasabi na ang tanging daan upang maunawaan ang kasalukuyan, para sa ikagaganda ng kinabukasan ay sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa nakaraan. Ang pagsilip sa mahaba at masalimuot na kasaysayan ng bawat nilalang sa daigdig na ito ang makapagpapaliwanag sa lahat ng pangyayaring dumadatal sa ating buhay dito sa mundo.

Tayo ay nasa yugto ng kasaysayan ng mundo na tinatawag na Makabagong Panahon, o Modern Age. Ngunit bago marating ng tao at ng mundo ang bahaging ito ng kanyang kasaysayan, marami ng mga pangyayari ang gumimbal sa mga elemento ng oras at panahon dito sa daigdig. Nagsimula ang lahat sa pagkakabuo ng daigdig, sa pamumuhay ng mga pre-historikong nilalang kasama ang ebolusyon ng tao, ang pag-unlad ng mga kabihasnan buhat sa mga kultural na paniniwala, sa pagyabong ng mga kaalaman, kultura at pamamaraang lalong nagpaunlad sa pamumuhay ng tao, ang pagpapalawak sa kanilang "daigdig" na ginagalawan, pagsinay ng kasakiman at pagkakaisa sa sangkatauhan, hanggang sa marating ang mundo sa labas ng Earth, at maabot ang kasalukuyang panahon. Sa mahigit 4.6 bilyong taong kasama ang mundo sa kalawakan, iba't iba nang pangyayari at kaganapan at humubog sa kasaysayan nitong planetang itinuturing ng sangkatauhan bilang pinakamahalaga.

Sa mga pangyayaring nagaganap ngayon sa daigdig, na hindi lubusang maintindihan ng mga tao dito sa mundo, maaaring ang tanging daan upang maunawaan ito ay sa pagbabalik sa nakaraan, sa kasaysayan ng mundo, at maaaring ito ang magbigay liwanag sa madilim na kasalukuyan tungo sa maliwanag na kinabukasan. Ang mga bagay-bagay na nangyari noon ang tanging magbibigay-ilaw sa mga bagay-bagay na nangyayari ngayon, at marahil sa nakaraan natin maapuhap ang daan tungo sa kaunlarang kasundo ng bawat nilalang dito sa daigdig.

Ngunit, kahit na nasa kasaysayan ang kasagutan, hindi tama na mabuhay na lamang tayo sa nakaraan. Anong saysay ng pagkakadalubhasa sa mga pangyayari 'noon' kung hindi naman magagamit upang maayos ang 'ngayon?' Tunay ngang mahalaga ang nakaraan, ngunit hindi dapat doon na lamang matigil ang kasaysayan, dapat ang bawat araw na dumaraan ay maging kasaysayan, ang mundo ay magpatuloy sa pag-ikot at ang tao kasama na ang lahat ng nilalang ay magpatuloy sa pag-unlad.

Tunay nga ang kasabihang ang buhay ay mauunawaan sa pamamagitan ng kasaysayan, ng nakaraan, ngunit dapat ay isabuhay sa direksyon ng hinaharap.
Kasaysayan ng Mundo: Isang Pagbabalik-tanaw

Kami, mga mag-aaral sa Pamantasan ng Regina Carmeli, ay lumikha ng Blog na ito bilang proyekto sa Araling Panlipunan III - Kasaysayan ng Mundo.

Layunin ng blog na ito na:
1. Makabuo ng pinagsama-samang aralin mula ng Unang Markahan hanggang sa Ikatlong Markahan ng panuruang taon sa Kasaysayan ng Mundo
2. Maihatid ang mga araling may kaugnayan sa pag-aaral ng Kasaysayan ng Mundo at iba pang bagay na may kinalaman dito.
3. Mabuksan ang isipan ng mga kabataan ukol sa Kasaysayan ng Mundo tungo sa isang magandang kinabukasan

Mahalagang matimo sa puso't isip ng bawat kabataan ang mga pangyayaring humubog sa kasaysayan ng tao at ng mundong kanilang ginagalawan, upang sila'y maging mga tunay at ganap na mamamayan ng mundong ito na lilikha ng bagong kasaysayan.

Mas lalo naming masusukat kung gaano kaepektibo ang blog na ito kung magbibigay kayo ng mga komento/suhestiyon. Maraming salamat!

Ang Pag-usbong ng Kabihasnan sa Mundo

Thursday, January 1, 2009

ANG PAG-USBONG NG KABIHASNAN SA MUNDO

Katuturan ng Kabihasnan
 • nagmula sa salitang "civis" o "civitas" (lungsod)
 • mataas na lebel ng pamumuhau
 • KALINANGAN/ SIBILISASYON
 • maunlad na pamumuhay

Mga Salik ng Pagkakaroon ng Kabihasnan
 • organisadong pamahalaan
 • sining/ panitikan
 • relihyon/ pagsamba
 • kalakalan
 • teknolohiya
 • edukasyon (agham at matematika)
 • sistema ng pagsulat
 • Ekonomiya
 • istruktura
 • antas o uri ng tao sa lipunan

ANG KABIHASNANG MESOPOTAMIA • Matatagpuan ito sa rehyon ng Fertile Crescent
 • Ang salitang Mesopotamia ay nagmula sa mga salitang Greek na meso na ang ibig sabihin ay “pagitan” at potamos o “ilog”.
 • Nangngahulugang lupain sa dalawang ilog. Dalawang ilog ang dumadaloy rito: ang mga Ilog Tigris at Euphrates na parehong nagmula sa kabundukan ng Armenia at tumatagos sa Golpo ng Persia.
 • Ang Ilog Tigris at Euphrates ay nagiiwan ng matabang lupa na ginagamit naman sa pagsasaka. At nagsisilbi din silang daanan ng mga kalakal na patungong Golpo mula sa dagat Mediterranean.
 • Sa Mesopotamia nahubog ang apat na kabihasnan: ang Sumer, Babylonia, Akkad, at Assyria

Ang Mga Sumerians
3000 - 2340 B.C.E.
 • Ang Katimugang Mesopotamia ay tinawag na Sumer. Ang mga pamayanang malapit sa ilog ay bumuo ng 12lungsod-estado na pinamumunuan ng isng lugal o hari.
 • Matatagpuan sa bawat lungsod estado ang mga templong tinatawag na ziggurat.
 • Ito ay nagsisilbing tahanan at templo ng patron o diyos ng isang lungsod. Ito ay sagradong lugar kung kaya’t tanging mga pari lamang ang maaring pumasok dito.

 • Ang mga diyos nila ay anthropomorphic o may katingaan at kaugaliaang pangtao.
 • Ang mga kaganapan sa Sumerian ay nagagawang itala sa pamamagitan ng kanilang sistema pagsulat. Ito ay tinatawag na cuneiform na nag ibig sabihin ay hugis-sinsel o wedge-shaped.

 • Ang mga Sumerian ay nagsulat sa clay table o mga basing luwad na lapida gamit ang stylus.


 • Ang mga Sumerian ay may sasakyang pandigma na tinatawag na chariot. • Nalikha rin ng mga Sumerian ang gulong at araro.
 • Ang ilan sa mga tinatanim ng mga Sumerian ay barley,chickpeas,lentils,millet,wheat,dates,lettuce,leeks, singkamas, mustasa, sibuyas at bawang.

Ang mga Akkadians
2340 - 2100 B.C.E.


Pagbagsak:
 • Ang mga lungsod sa katimugan ay nagsimula muling isulong ang kanilang pagiging malaya.
 • Pangunahin sa mga lungsod na ito ay ang Ur sa ilalim ni Ur Nammu, ang lungsod nba ito ay naging kabisera ng isang imperyo na kumalaban sa Akkadian.
 • 2100 B.C.E.- panandaliang nabawi ng Ur ang kapangyarihan nito at pinamunuan ang Sumer at Akkad, at nagpatayo rin ng ziggurat si Ur Nammu sa Ur.
 • Sa ilalim ng pamumuno ng apo ni Ur Nammu na si Ibbi-Su ang Ur ay bumagsak sa pagdating ng mga Amorite at Hurrian sa Mesopotamia.

Ang mga Babylonians
1792 - 1595 B.C.E.
 • Ang lungsod ng Babylon ay nagsimulang lumakas na humantong sa pagsakop ng Mesopotamia at paghahari ni Hammurabi mula 1792 hanggang 1750 B.C.E.
 • Ang Babylon ang naging kabisera ng Imperyong Babylonia.


Hammurabi's Code
 • Ang katipunan ng nga batas ni Hammurabi, na mas kilala bilang Code of Hammurabi o Batas ni Hammurabi, ay isa sa pinakamahalagang ambag ng mga sinaunang tao sa kabihasnan.
 • 1595 B.C.E- sinalakay ng mga Hittite mula sa Anatolia ang Babylon. Matagumpay sila at nakuha nila ang estatwa ni Marduk, ang patron ng Babylon.
 • Pinaniniwalaang ang mga Kassite na naghari sa Babylon at ang kaharian ng Hurrian sa Mittani sa hilaga ang namayani sa Mesopotamia.
 • Ang mga Kassite at Hurrian ay mula sa mga tala ng New Kingdom sa Egypt at Hittite sa kanluran.
 • Ang mga Hittite ay orihinal na nagmula sa hilagang-silangang bahagi ng Black Sea.


Ang mga Assyrians
1813 - 605 B.C.E.
 • Ang Assyria ay matatagpuan sa bulubunduking rehiyong nasa hilaga ng Babylonia
 • Ang rehiyong ito ay nagmula sa sa Tigris at umaabot hanggang sa mataas na kabundukan ng Armenia.
 • Shamshi-Addad I (1813B.C.E.-1781B.C.E.)- napasakamay niya ang Ashur ang unang kabisera ng Assyria.

==> Ng pumanaw si Shamshi-Addad I

·Nagsimulang bumagsak ang imperyo .

·Ang hilagang bahagi ng Ashur ay naging bukas sa pananalakay.

 • 1120 B.C.E - Tigalath-Pileser I kinilala siyang pinakamahusay na hari sa Assyria, ay nagawang supilin ng mga Hittite at maabot baybayin ng Mediterranean. Siya ang tinuturing na tagapagtatag ng imperyong Assyrian.
 • Ashurnasirpal II- isa siya sa mahalagang pinuno ng Assyria na nagpadala ng mga ekspidisyong militar pakanluran upang mapasakamay amg mahahalaganh rutang pangkalakalan at makatanggap ng tribo mula sa mahihinang estado.
 • 745 B.C.E – napasakamy ni Tiglath- Pileser III ang kapangyarihan at isinailalalim ang iba pang mga estado sa isang imperyo.
 • Pinalawig pa ng mga haring Assyrian ang imperyo na umabot mula sa Iran hanggang Egypt. Kabilang dito ang haring sina Sennacherib at Essarhaddon .

· Sa pagkamatay ni Essarhaddon noong 668 B,C.E

· Siya ay hinalilihan ng kanyang anak na si Ashurbanipal na kinakitaan din ng maayos na pamamahala.


Ang mga Chaldeans
612 - 539 B.C.E.
 • Ang Chaldean ay mtatagpuan sa katimugang bahagi ng Babylonia at kanang pampang ng Euphrates River.
 • 612 B.C.E- Panibagong imperyo ng Babylonia ang tinatag at pinamunuan ito ng isang hari mula sa Chaldean si Nabopolassar (612 .BC.E – 605 B.C.E)
 • 625 B.C.E – Pinamunuan niya ang isang pag-aalsa laban sa imperyo ng Assyrian na siyang kumontrol sa Babylon sa loob ng halos dalawang siglo.
 • 627 B.C.E- dalawangpung taon matapos ang pagkamatay ni Ashurbanipal , ang Assyria ay muling nasadlak sa tunggalian at pagkawasak.
 • 614 B.C.E. – isang hukbo sa ilalim ni Cyaxares ng Medes ang sumalakay sa lupain ng Assyria at winasak ang lungsod ng Ashur
 • 621 B.C.E. – Nasakop ng magkatuwang pwersa ni Cyaxares at Nobopolassar, ang hari ng Babylon, ang lungsod ng Niniveh.
 • 609 B.C.E. –tuluyang pinuksa ang natitirang hukbo ng Assyrian sa ilalim ni Nebuchadnezzar II anak ni Nobopolassar.
 • 610 B.C.E. – 605 B.C.E. – Nakipagtunggali si Nobopolassar sa Egypt.
 • Sa ilalim ng pamumuno ni Nebuchadnezzar II, natamo ng babylonia ang rurok ng kadakilaan. Ang Babylon ay naging isa sa mga pinakamahalagang lungsod sa buong daidig sa kanyang panahon.
 • Hanging Garden of Babylon ipinagwa ni Nebuchadnezzar II para sa kanyang asawa, kinikilala ng mga Grek bilang isa sa Seven Wonders of the Ancient World.


 • PAGBAGSAK: Ang 60 taong pamamayani ng Babylonia ay muling nasadlak sa panganib sa panahon ni Nabonidus nang masaksihan ng Mesopotamia ang pag-usbong ng panibagong kapangyarihan mula sa silangan, ang mga Persian.
 • 539 B.C.E.- ang hukbo ni Cyrus the Great ng Persia ay nilusob ang Babylon.
 • Napasailalim sa kanyang kapangyarihan ang lungsod, kabilang na ang buong imperyo. Ang Mesopotamia ay tuluyang naging bahagi ng mas malawak na imperyo ng mga Persian na umabot sa Egypt Hanggang India. Sa pagusbong ng sibilisasyong Greek at ang pagbagsak ng imperyo ng Persia sa mga kamay ng hari ng Macedonia na si Alexander the Great.


ANG KABIHASNANG PERSIA
 • Ang mga Persian ay nagatatag ng isang malawak na imperyo at tinwag nila itong Imperong Achaemenid.
 • Nagsimulang manakop nagmga Persian sa panahon ni Cyrus the Great (559 B.C.E. – 530 B.C.E.) at napasailalaim sa kanila ang Medes at Chaldean sa Mesopotamia at Asia Minor (Turkey)
 • Darius the Great (521 B.C.E.-486 B.C.E.), - umabot ang sakop ng imperyo hanggang India.
 • Hinati ang mga imperyo sa mga lalawigan o satrapy at pinamahalaan ng gobernador o satrap.
 • Royal Road – may habang 1,200 milya mula Surdis hanggang Susa. Dito ngalalakbay ang mga mangangalakal, opisyal at mensahero.
 • Zoroastrianism – relihiyon ng Persia na lalong nagpatanyag sa kanila. Ipinangaral ni Zarathustra o Zoroaster. Isa itong paniniwala ukol sa labanan ng mabuti at masama at pananagumpay ni Ahura Mazda, ang diyos ng kabutihan.ANG KABIHASNANG TSINO

Heograpiya
 • Ang kabihasnan sa China ay umusbong sa tabing-ilog, malapit sa Yellow River o Huang Ho at Yangtze River.

Mga Dinastiya sa Tsina


Mga Kontribusyon at Pamana
 • Astronomong Tsino
 • Kalendaryo batay sa paglitaw ng araw at buwan
 • Sulatan ng taon batay sa pag-ikot sa mundo
 • Halaman bilang paggamot sa tao
 • Kompas na patnubay ng barko sa dagat
 • Masining na kasangkapang yari sa tanso
 • Sistemang decimal
 • Panghuhula at pakikipag-usap sa mga espiritu
 • Tatlong uri ng pagsulat

ANG KABIHASNANG INDUS

Heograpiya


 • Ang lambak ilog Indus at Ganges ay makikita sa Timog Asya.
 • Ito ay binabantayan ng matatayog na kabundukan sa Hilaga.
 • Ang kabundukan ng Himalayas at ng Hindu Kush ay may ilang landas sa ilang kabundukan nito,tulad ng Khyber Pass.
 • Khyber Pass - Nagsisilbing lagusan ng mga mandarayuhan mula sa Kanluran at Gitnang Asya.


Lupaing Indus
 • Ang lupain ng Indus ay di hamak na mas malawak kaysa sa sinaunang Egypt at Mesopotamia
 • Sakop nito ang malaking bahagi ng Hilagang Kanluran ng dating Indiaat ang lupain kung saan matatagpuan ang Pakistan sa kasalukuyan.


Ilog Indus
 • Ang tubig ng ilog ay nagmumula sa malayelong kabundukan ng Himalayas sa Katimugang Tibet.
 • Ito ay may hababng 1,000 milya na bumabagtas sa Kashmir patungong kapatagan ng Pakistan.
 • Ang pag-apaw ng ilog ang nagsisilbing pataba sa lupa na nagbibigay daan para malinang ang lupain.
 • Ito ay nagaganap sa pagitan ng Hunyo at Setyembre.
 • Sa kasalukuyan ang India ay isa lamang bansa sa Timog Asya.

Kabihasnang Harrapa
2700 - 1500 B.C.E.
 • Ang kabihasnang Harappa na natuklasan sa lambak Indus ay tinatayang umusbong noong 2700 B.C.E.
 • Ang Harappa ay matatagpuann sa kasalukuyang Punjab na bahagi ng Pakistan.
 • Sa kabilang dako ang Mohenjo-Daro ay nasa katimugang bahagi ng daluyan ng Indus River.

Lungsod
 • Ang bawat lungsod ay may sukat na halos isang milya kwadrado at may tinatayang halos 40,000 katao.
 • Malalapad at planado ang mga kalsada.
 • Hugis-parisukat ang mga gusali
 • Ang mga kabahayan ay may malalawak na espasyo,at ang ilan ay may ikalawang palapag
 • Ang pagkakaroon ng mga palikuran ay itinuturing na kauna-unahang paggamit ng sitemang alkantarilya o sewer system sa kasaysayan

Pamahalaan
 • Walang tala ng mga pangalan ng hari o reyna o namahala rito.Wala ring impormasyong naitala tungkol sa kabuhayan dito kung sila ba ay napopondohan sa pamamagitan ng pagbubuwis.

Dibisyon sa Lipunan
 • Ang lipunang Harappan ay kinakitaan ng malinaw na pagpangkat-pangkat ng mga tao.
 • Ang ganitong dibisyon sa lipunan sa lipunan ay nanatilisa India hanggang sa kontemporaryong panahon.

Uri ng Lipunan
Slide 16 l
 • Masasabing may hirarkiya ng uri ng lipunan ang Kabihasang Indus.
 • Ang mga nakatira sa mataas na moog ay masasabing naghaharing uri
 • Kabilang sa kanila ang paring-hari, mga opisyal ng lungsod at eksperto.
 • Sa mababang moog nakatira ang mga mabababang uri ang mga mangangalakal, artisano at magsasaka.
 • Ang mga magsasakaang gumagawa ng dike at kanal para sa irigasyon sa pananim.

Sistemang Caste

 • CASTE-hango sa salitang Casta na nangangahulugang “angkan”.

Ekonomiya
 • Tulad sa Sumer, kulang sa likas na yaman ang Indus, walang ,metal, kahoy o semi-precious stone sa kapaligiran nito.
 • Ilan sa kanilang mga pananim ay:

==> trigo-barley

==>melon-datte

==>bulak

 • Ang sistema ng irigasyon ng lupa ay mahalaga sa mga magsasaka.Bulleted List • Mayroon din silang sistemang pamantayan para sa mga timbang at at sukat ng butil at ginto.
 • Nag aalaga rin sila ng elepante,tupa at kambing.
 • Ang bulak ay hinahabi para maging tela.
 • Gumagawa ang mga artisano ng mga palayok at alahas na gawa sa ivory,ginto at shell.
 • Nakipagkalakalan ang mga ito sa baybayin ng Arabian Sea at Persian Gulf hanggang sa mga lungsod ng Sumer lulan nito ang mga ss: perlas, tanso, ivory, tela, butil
 • Mga produktong pankalakal pearl gem,kasangkapang tanso at isang ivory reliquary.


Relihyon

 • Sumasamba ang mga Dravidian sa mga Diyos na sumisimbolo sa kalikasan
 • Ang mga eksperto ay walang nahukay na malalaking templo sa halip ay mga estatwang hugis hayop at tao.
 • Isa sa mga sinasamba nilang hayop ay ang BULL.

Pamana at Ambag sa Daigdig

 • Urban planning o pagplaplanong lungsod. (Grid Pattern)
 • SEWERAGE SYSTEM
 • DRAINAGE SYSTEM
 • PAGPAPATAYA AT PAGSUSUKAT NG HABA,BIGAT AT ORAS
 • Mayroon ding kaalaman ang mga taga indus sa panggamot at pagbubunot ng ngipin.


 • VEDAS (sanskrit”knowledge”)-naglalaman ng mga pangyayari sa panahon sa panahon ng unang milenyong pangyayari sa panahon ng unang milenyong paghahari ng mga Aryan sa Hilaga at India.
 • Dinala nila sa mga rehiyong ito ang wikang tinatawag ngayong Indo-European.
 • Ang wikang dinala nila sa India ay tinawag na SANSKRIT
 • SANSKRIT-ang wikang klasikal ng panitikang Indian.


 • MAHABHARATA-the Great Story of Bharata.


 • RAMAYANA= Rama’s way

 • BHAGAVAD GITA =itinuturing na pinakadakilang tulang pilosopikal sa daigdig.
 • PANCHATANTRA=maaaring isinulat sa pagitan ng 1500B.C.E. at 500B.C.E.
 • ARTHASHASTRA=isinulat ni Kautilya sa aspetong pamamahala.Ito ang kauna-unahang akda hingil sa pamahalaan at ekonomiya.
 • AYURVEDA= “agham ng buhay”
 • SURGERY
 • AMPUTATION
 • CS(CAESARIAN SECTION)
 • CRANIAL SURGERY
 • PI
 • KONSEPTO NG ZERO
 • ARKITEKTURA
Bulleted List

× BORUBUDUR, INDONESIA

× BODDHISATTVAS BAMIYAN

× KHAJURAHO

× TAJ MAHAL, INDIA

Add Image


ANG KABIHASNANG EGYPT

Heograpiya

Panahong NeolitikoPamahalaanUri ng Tao sa Lipunan


Sinaunang Kasaysayan


Lumang Kaharian
Panahon ng mga PyramidsGitnang Kaharian
Pinamunuan ng 14 Pharaoh


Bagong Kaharian
Empire Age
Pinakadakilang Panahon

Pagbagsak ng Egypt


ANG KABIHASNANG MESO-AMERICA


Kabihasnang Maya


Kabihasnang Inca


Kabihasnang Aztec


Kabihasnang OlmecPamana ng Kabihasnang Meso-AmericaIndus
View SlideShare presentation or Upload your own.


Egypt
View SlideShare presentation or Upload your own.


184 comments:

Anonymous said...

ahm sana naman ndi nyu pnagsama sma lhat s iisang page .. msyado kcng mhba ! try 2 improve your website . :)

Anonymous said...

hmm??

.ang comment qo Lang.
dpat po sineparate nio ung ibang detaiLs para organize.un Lng.

Anonymous said...

..cute sNa...kYa lnG..aSan uNg kbHasnAng hiTtiTe??

beige...

Anonymous said...

anOng sChool pOh kAu gLng?? sNa poh nLgay nEo uNg nEyM nG sKul nEo pRa cOol..d pOh bAH???
FrOM:
MATALINO D. MAKATAPOS

Anonymous said...

ang gulo ng webpage nyo po
puro pics. lng kze ung mga nakalagay sa inyo eh wala ung mga kailagan namin ..


JULY,07 2009 12.17am

andoys'said ... T_T

Anonymous said...

awts,..wla d2,..

Anonymous said...

anonymous sais...

ahmmm...bket maganda aman ahhh..auz nga un ehhh..kc samasama nah tanga kah lang qouhng mag rereklamo kah edi wag mouh nah tignan ung web site nila kc ndi aman nla snbi nah buksan mouh ung website nila..qouhng gusto mouh edi kaw nalang gumwa ng sarili mouhng web site ung ikaw lng ung titingin....

anonymous said...
hmm??

Anonymous said...

anonymous said..

.,.alam mouh ala kang krapatan nah mag reklamo kc gnwa nla ito pra sa atin para makatulong sla sa atin tpos ikaw magrereklamo kah lnfg edi kaw alang gumawa tignan ntin qouhng anu ung icocoment sau...dapat nga paslmat kah pah ehh..
anonymous said..
ahmm??

Anonymous said...

anonymous said..

thank you sa gmawa nito...
anonymous said..
hmm??

Anonymous said...

interesting sna pro maxadong mhaba....

yoonis02 said...

astig nga ee....


biruin mo,,,ntpos q ang hw q ng copy paste lng...lamat aa....

xuper nktulong...


kaso mejo ahirap po hanapin toh website nyo a...ginabi aq...peo aus lng

Anonymous said...

ang dami nyong alam putang ina nyo

Anonymous said...

..okhie n,,,
mrmi aqng nlman...

Anonymous said...

i think you should moderate it.
i nid some more information about babylonians,

kinda hard to study at phil.
hayzzzzzzzz............

aIra //_T said...

waah.. grabe isang mlKing 2long 2..i appreciate uR woRk.+_+

ms.skul said...

malaking tulong sa projects and assignments....sana damihan pa lalo ng mga informations......;

Anonymous said...

sana nga nd mhaba ahng sakit tloy ng mta q sa kakabsa......huhuhuhu isummary nio nlang ha pra d mhaba;;;;;;;;;

Anonymous said...

bakit poh wala ung mga HITTITES ??
hehe
hinahanap ko poh kz ee :D
pwd poh pki listed nlng hehe

thnx...

Anonymous said...

:]kumpleto at detalyado!!!maganda,sana ipagpatuloy pa ang magandang gawain...

Anonymous said...

maaus pero sna hndi pngsma sma in one page .

ang hirap bshin .

Anonymous said...

maganda pero sana pagsamasamahin ninyo para hindi na kami nahihirapang maghanap pls. mas maganda jasi pagkumpleto>

Anonymous said...

Dapat sana nakaayos ang mga kabihasnan at ang mga nilalaman para mapadali ang pag hahanap namin ng mga sumusunod:
1.Wika
2.Sistemang Panlipunan
3.Arkitektura
4.Relihiyon
5.Sistema ng Edukasyon
6.Mga Pinuno
7.Mahahalagang Kontribusyon

anonymous

Anonymous said...

how can u print this in a whole a page so very long over

martel.valencia said...

...ang gling aman ng ginagawa mrami aqng nkuhang information bout ksaysayan ng mundo.....

Anonymous said...

dapat complete pati yung kanilang mga imperyo

Dannika said...

ah.. thanks for being my source.. this helps me a lot to improve my reviews and studies in araling panlipunan... and our lessons are all related in your page... thank you very much

grac!a m3l3gr!2 said...

hmm .. ang galing nmn :) .. kung cnu man po ung nagpost nyan sa taas
"ahm sana naman ndi nyu pnagsama sma lhat s iisang page .. msyado kcng mhba ! try 2 improve your website . :)"


mas maganda ung ginawa nyo , kasi mas madaling sundan ung mga nangyayari .. :)

mayumi custodio said...

mayumi

cute pohung website nio


peo try mio pong

buqzan 2ng

website na 2
www.1-opal.synthasite.com

Anonymous said...

BrAvO!!!!!!!

VeRy GoOd!!!!

HiNdI Aq NaHiRaPanG MaGHanAp!!!

ThAnK You

cuteaqueh_umangalkutos

Anonymous said...

thank u so much .
i really had a hard time looking for this kabihasnan .
thank God i went to your website .
God bless you all.

Anonymous said...

hmm hirap po intindihin kasi napakahaba,..

nsa isang page lang kasi,..

pro tnx nrin,..
mgagawa ko na project ni bunso,..
(n_n)

Anonymous said...

ok lng!very informative...kaso lng msyado ng brief pgdting sa kasaysayan ng N. America at S. Ameica.isang slide at pic2 lng nilagay!!

Anonymous said...

uhmm..
d2 lhat ng lesson ko sa AP..
nka2long 2 skin ng mrami..

^_^

Anonymous said...

ano ba naman yan ang gulo ng website na ito,,imbes na mapabilis ang pag sasaliksik ay napapatagal dahil pinagsamasama niyo sa iisang page ANG GULO TALAGA,,, try to IMPROVE

Anonymous said...

tnx a lot talaga.. ito na tung hinahanap ko na sagot para sa project ko sana patuloy nyo pa yung good work at teamwork niyo salamat sa 3-Modesty!

Princess said...

salamat sa lahat ng detail, nasagot na din sa wakas ag problema ko sa project. THANK YOU guys sa work nyo. Keep up the good work guys, pero sana naman nakaarranged lahat para mas madali! pero THANK YOU sa LAHAT!

Anonymous said...

ahm next time naman try not to make your report too long . it is very hard to find the one that im looking for.

Anonymous said...

nakuha ko dito lahat ng impormasyon na kailangan ko. :)

Anonymous said...

tnx a lot !! nka2long 2 grabeh and ang dming qung nkuhang bgong facts...

Anonymous said...

ChOuZeN_OnE:kompleto ba 2 peo thx na din po great help

Anonymous said...

mganda tung sites na tu kse..summarize ung mga details sa mga lessons.. :)

Anonymous said...

ang ganda naman maraming matututunan

Anonymous said...

mamats sxa nqrepresentation nitu,,mbuti nua winq pnqsxam nui pra 1 click nlarn..hehe
2 be c0ntinue that..

Anonymous said...

bkit ang liit ng iba di q maintindihan

qreyann@yahoo.com said...

....ok yung work pero kulang pa sa imformation sana dinagdagan nyo pa......:) pero kahit papaano maymakukuhang impormastion...

Anonymous said...

ok lng?

Anonymous said...

wla nmang tungkol sa hittites !

Anonymous said...

AHM THNAKS FOR THIS INFO....SUGGESTION LANG PO SANA PO MAS ORGANIZE YUNG MGA INFO LIKE KUNG SINO ANG PINUNO, KTANGIAN,AMBAG SA LIPUNAN,DAHILAN NG PAGBAGSAK,AT MGA KAUGNAY NA LARAWAN//YUN LAMANG PO THANKS....

Anonymous said...

uhm...
sana nmn po next time gawing tama ang mga nabanggit na pangalan..
tulad na lng po ng NEBUCHADNEZZAR nakalagay jan sa inyo nobolessar , nabopolassar..
At kay cyrus the great nmn.. ang spelling po ng cyrus nyo ay > cyaxares....
tama puh ba?

sa KABIHASNANG CHALDEAN po..

Anonymous said...

ang ganda..sana lang mas marami pang impormasyon..

Anonymous said...

its too long.. maybe you should the other topics on other pages.. this is quite confusing O_O

Anonymous said...

tapos ang lahat ng problema ko...^^

annoying orange! said...

walang kwenta!!!!!!!!!

Anonymous said...

ang ganda naman poh...colorful..

ma.cristina barrera,NFHS

Anonymous said...

anouh vah yan nkkas8 ng ulo kc ang haba puro pictures aman wla nmang history . . . e di ndi' rin naintindihan . . improve nio amn website nio syang lng ang oras q s inyo

Anonymous said...

dapat hndi nio na masyadong pinaganda...

Anonymous said...

xlmat po s website n2,nk2long tlga sya.:>

Anonymous said...

aus kya
andun n lhat ng klangan ko

Anonymous said...

y didnt u make descrptions on other civilizations?

Anonymous said...

ang dami naman,..hirap kopyahin :)

Anonymous said...

bkit pu wlang mga detalye sa bwat kabihasnan? lagyan nyo nmn po ..nid lng s reporting ! ty

Anonymous said...

wow amazing!!!!__jeje_dami qng nkuhang info bout our ass.

Anonymous said...

parang nakulangan ako.
hehehe

Anonymous said...

Bakit walang talaan ng nilalaman? Walang kwenta na rin ang teksto pagdating sa dulo ng page. Tinamad? -_-

Angelika:) said...

Thanks! This really helped. :)

Anonymous said...

kulang sa info yung ibang kabihasnan. lalo na yung mga nauna

Anonymous said...

bat uala ung mga ambag nila..
sana cmplete nyo na..
para mas maganda
peo in fairness
mai effort[[GHERICA_27]]

Anonymous said...

Dapat may mga color yung mga mahahalagang text.
:)

Anonymous said...

hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
tnx

Anonymous said...

bakit ba lumipat ang mga hittites mula sa hilagang-silangang black sea papunta sa kabundukan ng silangang turkey??! pls. answer na man no!

jm said...

mganda po..kc maraming makukuhang info..pro masyado pong mahaba....^_^
but its excellent..!!!!

Anonymous said...

roberto hulz (^^^) :)

ahm marami akong na22nan sa mga nabasa ko d2 sa inyong website but sobrang haba nakaka sira ng mata

Anonymous said...

sanA hdi incomplete sana kinompleto nio para mas maganda):

Anonymous said...

OMG.. thanks d2.. grabe.. nakatulong siya.. :)

kung hindi dahil d2, nako di ko alam gagawin ko..

naiwan ko libro, ntbk, reviewer ko kc sa locker ko.. at periodical test na namin sa monday..

tnx tlaga d2..

nakatulong to sobra..

Anonymous said...

nyc one,,,,,,,,,,,,,,,,
love it

Anonymous said...

dagdagan nyo pa ng ibang detalye pra mas lalong main ganyo ang iba

Anonymous said...

ang galing ng pagkakagawa niyo dito sa page niyo! :) tamang tama yung arrangement and the pictures are perfect. you guys are such good vibes to students and thanks for the help anyway. this work of yours is totally a big help. keep up the good work! :D

Anonymous said...

masyadong mahba....sana naman ndi nyu pnagsama sma lhat s iisang page!!!un lang!!!pero thnks

Anonymous said...

bkit wlang macedonian, roman, parthian, at sassanid na imperyo ,..,
syang kulang.,.,.,
gusto koh sna yong mga
drawing pro yong importance nya
kulang eh,..,
sayang

Anonymous said...

NICE INFO SA MGA NEGATIVE ANG COMENT PAG ARALAN NYO KC MABUTI

Anonymous said...

tama chek.chek nakakahilo po!!!!!!!

Anonymous said...

i appreciate your effort, this blog really helps a lot!!! like reports, assignment, projects and many more
thank you very much for
making this blog
i salute you!!!

Anonymous said...

=ok na sana kaso masyadong dikit dikit=
nhie bombasi=2-Gladiola...nice...

Anonymous said...

npaka informative

Anonymous said...

i thankfull of this information !!! thanks a lot of this ..so many important information i get !!

Anonymous said...

your blog helped me in my homeworks thank you

Anonymous said...

thank you, it helped me a lot..
i hope i get a good grade in my homework out of this..ameen!!

Anonymous said...

ok sakin ung site nyo...dami ko nakukuhang sagot pag my mga assignments ko...sana marami pa kyong magawa....

Anonymous said...

san po yung sa kabihasnang hittite, hebreo, phoenician at persianno
ask lang poh..............
Thankz nga pala po dahil tinulungan nyo po me sa ass. ko
^_^

Anonymous said...

thanks!! :)

Anonymous said...

okay naman po ah. basta may mahahalagang impormasyon kaming nakukuhang estyudante ...

Anonymous said...

big help tlga! thankssssss=))))

Anonymous said...

ok 2..lahat na d2 meon dame ako matutunan d2^^

Anonymous said...

i like it youn help me on my assign. tnx. a lot..!!:))

Anonymous said...

hmmf..!! tenkz sa mga gumawa ng website na 2.. naktulong kyo ng mrami skin..!!!

Anonymous said...

tama..tsaka ung ibhang mga word. hindi nakikitah...un lng pero thanks..sana mpa.improve nio to..((:

jan di said...

hahahaa ou nga

Anonymous said...

Haba! :>
Pero maganda ah.

Anonymous said...

sana hindi lahat ng inpormasyon pinagsama sa isang pahina.. kasi ang gulo tingnan.. saa iginroup nin-u ...

Anonymous said...

ganda ng ginawa daling maiintndhan ..
paqandahin pa lalo <3:)

Anonymous said...

big help! :D dami pwede kunin.. thanks!

Anonymous said...

big help! :D dami pwede kunin.. thanks!

Anonymous said...

DAPAt tiningnan niyo muna bago niyo pinost kasi ung ibang words mali ehh
ang gulo po :- ehh

ers florendo said...

isa pa masyadong matagal na process bago makakuha ng IDEA

pano nyo masasabing malilinawan ang mga kabataang tulad namin, kung sa paraan ng pag bibigayninyong impormasyon e pinahihirapan ninyo kami?

ang labo po talaga maganda na sana ang introduction ninyo e sayang lang talaga

Anonymous said...

wla ung kbihasnang hittes ?

Anonymous said...

maganda medyo hawig ung ibang answer sa book namen..............

Anonymous said...

thank you sa mga info na nakuha ko,,,pero sana nilagay niyo ung bawat kontribusyon ng bawat sinaunang kabihasnan,,,,:)

Anonymous said...

give the answers in page 106-107 A-E please i need it i cannot understand the way your narrate it

Maui Gupita said...

tnx..pero dapat merong kabihasnang hebreo, phonecians at akkaidians...

Anonymous said...

wla ng ibang paliwanag sa kabihasnang aztec pwede dagdagaan need lng sa report !!

Anonymous said...

La Consolacion university of the Philippines na to e..

bat kc nagpalit ng name?
dahil ba nadungisan ang name ng URC?


peace.

Anonymous said...

Tama lang to. Para isang hanapan na lang@ Pahihirapan mo pa yung utak ipis mo e!

Anonymous said...

tnx po. it helped me a lot.

Anonymous said...

Sana po yung ibang information hindi nkasulat sa picture ang hirap ksi itype ee.
Pero good job ang ganda :DD

Anonymous said...

ok lng ganda nman peo nkakahilo.....

Anonymous said...

Very useful for students like me, specially those who are in third year high school. Thank you very much!!!

Anonymous said...

i like the way you designed this website because it really represents the past information but still good....but you really needed to improve....

Anonymous said...

asan ang kabihasnang shang??

Anonymous said...

pero ok lang yun :) kasi marami ako natutunan :) pero mas maganda sana kung na set up lahat yung info :) MIKE POSNER

Anonymous said...

bakit wala ponq kabihasnang shang ?

Anonymous said...

In all fairness, nice presentation naman cya,,, nakapaloob dito ang mga impormasyon na kailang-kailangan,,, Pwera na lang sa mga taong tamad mag-basa sa lahat ng impormasyong nakapaloob dito,, kaya nga ayaw ng MAHAHABANG page,, ryt????

Anonymous said...

k lang siya lahat ng inpormation na hinahanap ko ay nakita ko salamat sa gumawa nito makakatulong to sakin........

Anonymous said...

unknown person said:
This is excellent! These information can help the students to learn more about the world history,Good Job!napakaganda ng presentasyon,nailahad ito ng maayos,malikhain..Napakahusay!

Anonymous said...

dapat lagay kau search bar pra mas mdali maghanap ng hahanapin.

Anonymous said...

sana lang bawat imperyo ay nahati-hati!

Anonymous said...

not so informative, magulo yung site and sana try to get details from the books, most of the informations written are from the internet...

Anonymous said...

ayos yung site nyo!! haha salamat ng marami...pero sana paki ayos lng..haha... tnx!! :))))))

Anonymous said...

I LOVE IT TALAGA.....salamat dahil nakataluong to sa aming project....perfect talaga....:)

Anonymous said...

mag-post pa po kayo ng lessons na para sa third year!!!

Anonymous said...

thank you for this such a great help

Anonymous said...

ang ganda naman....

Anonymous said...

Maraming salamat sa gumawa ng website na ito nakatulong ito ng malaki sa aking pagsisiyasat para sa aking proyekto. Sana ay marami pa kayong mga paksa na maitatalakay sa website na ito. Maraming salamat muli.

Anonymous said...

nakakalito po.

Anonymous said...

Too long.

Anonymous said...

bkit kulang ?
anu ba yan

Anonymous said...

bakit po walang

Lydian..

Aramean???

Denim Alliot Bach said...

Grabe naman ang content, na review b 'to, may erros po ata kc. kindly review and revise.

Anonymous said...

mayroon po ba kayong alam sa pamilyang tsino
/???
kailangan ko kasi ang mga impormasyon

aljun alobog said...

prang kulang sana dnagdag nyo ang mga imperyo ???

Anonymous said...

meron ba sa korea, parang wla eh :/

Anonymous said...

thanks for info..

Anonymous said...

nc
ang galing malaking tulong

Anonymous said...

Masyadong mahaba and nakakaantok ung color ng background/theme. Merong pastels and vivid colors. Pwdeng gamitin yun to make it more lively.

Anonymous said...

ang gulo ng illustration

Anonymous said...

nice..<3:)

susmaita caluspo said...

YUNG mga pictures na may caption, di masyadong malinaw, at sana more on civilization ng partikular na lugar ang mga binigay ninyu, ngunit gayun pa man, nagpapasalamat parin ako sa gumawa nito...


it helped me a lot in my assignment...
tnx^_^

susmaita caluspo said...

ang hndi ko lang nagustuhan ay yung kapag cpy-pate na, di maganda yung kinalalabasan...

tsk

Anonymous said...

good !!lahat ng mga kailangan nandito na.

Anonymous said...

indi ahh ok nga lng kau ung may PROBLEM/S kc ayaw niung mgbasa.......
n0 offend....
but for this website i just want to comment that if u want to information plsss.... do not use lots of pictures ok111 but overall it is a good presentation nice j0b..:)

Anonymous said...

thanks

Anonymous said...

bat wlang meso-amerka???

almira gorgonia said...

dapat nabigyan ng clear na information ung mga kabihasna gaya ng mesoamerica(aztec,maya,oltec.. etc..)

almira gorgonia said...

improve ur information about mesoamerica.

almira gorgonia said...

improve the information about mesoamerica.

Anonymous said...

Ganda kya lang walang Hittite,,. pero k lang

Anonymous said...

maganda xia, kc i learn many things
about the 'snaunang kabhasnan,........

Anonymous said...

i like it coz i know more history of the world.bcoz i'm a social studies teacher.i'm hoping there are more info. to share the people and students in the next generation

Anonymous said...

bakit naman wala ang civilization of hebrew?... un ang need ko e.... :(

Anonymous said...

Quite good. Very helpful in our Social Stud project ;)

Anonymous said...

oo nga

Anonymous said...

thank you very much

Anonymous said...

Thank you. I need those info para sa project ko. Thank you po talaga. ~~ ^_^\/

Anonymous said...

ganda..nakakatulong siya kahit mahaba !!!

Anonymous said...

DAPAT NILALAGAY NYO ANG KALAGAYAN NGAYON NG KHYBER PASS

Anonymous said...

maraming salamat sa malayang pagpapahayag ng kasaysayan ng mundo...nang dahil dito hindi na ako nahirapan sa pag gawa nang project ko sa
Araling Panlipunan...!
this es my email...you can add me..
omilloj@yahoo.com :)
hindi ko kasi alam kung ano ang i cliclick ko dito sa Comment as:

Anonymous said...

sa simula po naiintindihan ko talaga pero pagdating sa gitna parang medyo complicated na, mnsan ang hirap intindihin dahil sa parang hinalo-halo na lahat, pero okay nman po siya kailangan lng ng konting improvement. salamat po kasi nakakatulong kayo sa amin. keep up the good work po. :)

Anonymous said...

Panget nyo

Anonymous said...

Thank you po :) Ang laki po ng natulong nito.

jasmin adrales said...

Ok po yung blog... sama2 nga lng peo well and good ang ganda super! :D i like it!

Anonymous said...

ang dame niyong "BAD" comment ..
try niyo kayang gumawa . ung
"PERFFECT" ha :)) . lahat na lang ng
mga Kapangitan nakikita nyo. try niyong
tumingin sa salamin ... Its Obviously PANGET! :D

#Peace .:p
#wahaha :D

By The Way .. I like this Link :))
Its Help Me to Understand it All :*

Anonymous said...

I was looking for the things that were happened sa Mga Kabihasnan sa Mesoamerika, but unfortunately, 'yun pa yung walang information...So, suggestion lang po, if ever po na magpost po kayo ulit, be sure that you will give enough details..And I think, you shold not combine all those topics because it's too long.

Anonymous said...

Grabeng tulong nito saakin

Tiradauno said...

Gusto mo ba ng online work?
Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
Email me: tirada_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com
For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

Anonymous said...

ok lang kung mahaba basta meron tayuung pagaaralan mahalaga kaya ang pag aaral may ibang bata dyan na gustong makapag aral pero ang ibang mga bata naman ay pumupunta lamang sa mga internet cafe at naglalaro ng computer,samantalang ang kanilang mga magulang ay nagiisip kung ok lang ba kayo sa paaralan pero wala ka dun mabobokeng ka rin sana magbago na ang mga bata na ganyan kasi nahihirapan na ang kanilang mga magulang na kumita ng pera kaya ang ibang mga magulang ay nagaabroad na lang para may pantustos sa pag aaral at hindi nila alam meron na palang mga barkada at doon na suma sama hindi ba sila nahihiya ang edad nila ay 12 pero sila ay grade 1 pa akala nila makakakita sial ng pera ngayon na ang mga tao ay korakot na pati pulis katulad ni Purisima niloloko niya tayo sya ang lider sa hulidap at akala nila na siya ay nagsasabi ng totoo sana maging inspirasyon ito ng mg abata ang aking nasabi dito at sana ganun din ang lahat ng tao at sa susunod na henerasyon sana magpursige sila sa pageeskwela na pa ka importante kasi ng pag aaral marami ang nagsasabi na ang pagaaral ay boring dahil wala namang halaga ang pagaaral pero sa akin masaya ako na ako ay nagaaral pa sa ngayon ako si Rey Allen Gabule nagaaral sa PUNHS (Pusok National High School) ngayun grade 7 na,12 years old nakatira sa queen city of the south cebu- Lapu-lapu at nagbibigay inspirasyon sa kabataan na magaaral ng mabuti mabuhay pilipinas laban PUSO!!!!! :D

Anonymous said...

ayooss...

nelmar bargamento said...

bakit po ang liit lng ng impormasyon about sa kabihasnang maya? :(

Ella Claros said...

Maraming salamat po sa inpormasyon ^_^, pero bat wla po ung kabihasnang kassite

Anonymous said...

Salamat po ng marami, buti nalang po pinagsama sama nyo na lahat, dahil kung hindi, mahihirapan akong maghanap. :)

Anonymous said...

thank you

Anonymous said...

dafuq

Anonymous said...

ang dyosa koooo

Anonymous said...

Tnx for the idea & photos. It helped me in finishing my HW.

Andrei Pareno said...

Bkit walang "PHONECIANS"

Anonymous said...

Jerks?!! Ang haba masyado sana manlang may page 2 para Hindi sama sama

Post a Comment

Unang Pangkat
III - Modesty

John Lenard Ventura
Zairramayca Adriano
Sharmae Gonzales
Joan Marie Corpuz
Amiel Pineda
Ma. Celerina Baltazar
Angeli Mae Victoria
Ma. Lerica Ina Morales
Jonathan Cruz
Jastine de Regla
Charito Quetua
Reimarck Armas


Sa pamamatnubay ni:

Bb. Madonna C. Roque
Guro - Araling Panlipunan III - Kasaysayan ng Mundo