Kasaysayan ng Mundo: Isang Pagbabalik-tanaw

" Life can be understood backwards, but it must be lived forward."

Sinasabi na ang tanging daan upang maunawaan ang kasalukuyan, para sa ikagaganda ng kinabukasan ay sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa nakaraan. Ang pagsilip sa mahaba at masalimuot na kasaysayan ng bawat nilalang sa daigdig na ito ang makapagpapaliwanag sa lahat ng pangyayaring dumadatal sa ating buhay dito sa mundo.

Tayo ay nasa yugto ng kasaysayan ng mundo na tinatawag na Makabagong Panahon, o Modern Age. Ngunit bago marating ng tao at ng mundo ang bahaging ito ng kanyang kasaysayan, marami ng mga pangyayari ang gumimbal sa mga elemento ng oras at panahon dito sa daigdig. Nagsimula ang lahat sa pagkakabuo ng daigdig, sa pamumuhay ng mga pre-historikong nilalang kasama ang ebolusyon ng tao, ang pag-unlad ng mga kabihasnan buhat sa mga kultural na paniniwala, sa pagyabong ng mga kaalaman, kultura at pamamaraang lalong nagpaunlad sa pamumuhay ng tao, ang pagpapalawak sa kanilang "daigdig" na ginagalawan, pagsinay ng kasakiman at pagkakaisa sa sangkatauhan, hanggang sa marating ang mundo sa labas ng Earth, at maabot ang kasalukuyang panahon. Sa mahigit 4.6 bilyong taong kasama ang mundo sa kalawakan, iba't iba nang pangyayari at kaganapan at humubog sa kasaysayan nitong planetang itinuturing ng sangkatauhan bilang pinakamahalaga.

Sa mga pangyayaring nagaganap ngayon sa daigdig, na hindi lubusang maintindihan ng mga tao dito sa mundo, maaaring ang tanging daan upang maunawaan ito ay sa pagbabalik sa nakaraan, sa kasaysayan ng mundo, at maaaring ito ang magbigay liwanag sa madilim na kasalukuyan tungo sa maliwanag na kinabukasan. Ang mga bagay-bagay na nangyari noon ang tanging magbibigay-ilaw sa mga bagay-bagay na nangyayari ngayon, at marahil sa nakaraan natin maapuhap ang daan tungo sa kaunlarang kasundo ng bawat nilalang dito sa daigdig.

Ngunit, kahit na nasa kasaysayan ang kasagutan, hindi tama na mabuhay na lamang tayo sa nakaraan. Anong saysay ng pagkakadalubhasa sa mga pangyayari 'noon' kung hindi naman magagamit upang maayos ang 'ngayon?' Tunay ngang mahalaga ang nakaraan, ngunit hindi dapat doon na lamang matigil ang kasaysayan, dapat ang bawat araw na dumaraan ay maging kasaysayan, ang mundo ay magpatuloy sa pag-ikot at ang tao kasama na ang lahat ng nilalang ay magpatuloy sa pag-unlad.

Tunay nga ang kasabihang ang buhay ay mauunawaan sa pamamagitan ng kasaysayan, ng nakaraan, ngunit dapat ay isabuhay sa direksyon ng hinaharap.
Kasaysayan ng Mundo: Isang Pagbabalik-tanaw

Kami, mga mag-aaral sa Pamantasan ng Regina Carmeli, ay lumikha ng Blog na ito bilang proyekto sa Araling Panlipunan III - Kasaysayan ng Mundo.

Layunin ng blog na ito na:
1. Makabuo ng pinagsama-samang aralin mula ng Unang Markahan hanggang sa Ikatlong Markahan ng panuruang taon sa Kasaysayan ng Mundo
2. Maihatid ang mga araling may kaugnayan sa pag-aaral ng Kasaysayan ng Mundo at iba pang bagay na may kinalaman dito.
3. Mabuksan ang isipan ng mga kabataan ukol sa Kasaysayan ng Mundo tungo sa isang magandang kinabukasan

Mahalagang matimo sa puso't isip ng bawat kabataan ang mga pangyayaring humubog sa kasaysayan ng tao at ng mundong kanilang ginagalawan, upang sila'y maging mga tunay at ganap na mamamayan ng mundong ito na lilikha ng bagong kasaysayan.

Mas lalo naming masusukat kung gaano kaepektibo ang blog na ito kung magbibigay kayo ng mga komento/suhestiyon. Maraming salamat!

Scientific Revolution at Age of Enlightenment

Wednesday, December 31, 2008


SCIENTIFIC REVOLUTION AT
AGE OF ENLIGHTENMENT

SCIENTIFIC REVOLUTION
 • nagwakas sa mga paniniwalang namayani sa Middle Ages na walang matibay na batayang siyentipiko
 • panahon ng malawakang pagbabago sa pag-iisip at paniniwala na nagsimula sa kalagitnaan ng ika-16 hanggang sa ika - 17 siglo

Mga Pagbabago ng Pananaw sa Scientific Revolution

 • Ang pagkakapalit ng Araw bilang sentro ng solar system (heliocentric)
 • Ang pagbabago sa Aristotelian theory na ang matter ay walang katapusan at binubuo ng mga elementong lupa, tubig, hangin, apoy at ether. Sinasabing ang matter ay atomistic o corpuscular o ang chemical composition nito ay mas malawak
 • Ang pagbabago ng ideya ni Aristotle na ang mga bagay sa kalawakan ay gumagalaw deretso pataas tungo sa kanilang natural na lugar; na ang mga magagaang bagay ay gumagalaw pataas tungo sa kanilang natural na lugar; at ang mga etherial bodies ay gumagalaw sa hindi nagbabagong ikot sa pamamagitan na ang lahat ng bagay ay mabigat at gumagalaw batay sa physical laws
 • Ang pagbabago ng konsepto ni Aristotle, na ang lahat ng paggalaw ay nangangailangan ng patuloy na aksyon ng dahilan ng paggalaw, ng konsepto ng inertia ng kapag nasimulan na ang paggalaw, tuloy-tuloy ito hangga’t walang pumipigil
 • Amg pagbabago sa pag-aaral ni Galen na magkahiwalay ang mga veins at artery systems na mga ugat sa katawan ng konsepto ni William Harvey na ang dugo ay umiikot mula sa mga artery tungo s mga veins sa isang paikot at hindi humihintong paggalaw

Ilang mga Siyentipikong Nagtaguyod ng Scientific Revolution
 • Nicolaus Copernicus (1473 – 1543) – sa kanyang akdang On the Revolutions of the Heavenly Spheres tinalakay ang heliocentric theory na nagsasaad na ang araw ang sentro ng solar system
 • Andreas Vesalius (1514 – 1564) – sa kanyang akdang De Humani Corpois Fabrica, ipinaliwanag niyang ang pagdaliy ng dugo ay dahil sa pagtibok ng puso. Nagawa rin niya ang unang human skeleton gamit ang bangkay
 • William Gilbert (1544 – 1603) – kanyang akdang On the Magnet and Magnetic Bodies and on the Great Magnet the Earth ipinaliwanag ang magnetism at electricity
 • Tycho Brache (1546 – 1601) – nakagawa ng mga masinsing obserbasyon ng mga planeta gamit ang mata lamang
 • Sir Francis Bacon (1561 – 1626) – sa kanyang aksang Novum Organum naipaliwanag ang bagong sistema ng logic base sa proseso ng reduction. Ito ay nakatulong ng malaki sa paglinang ng Scientific Method
 • Galileo Galilei (1564 – 1642) – nagpaunlad ng telescope, sa pamamagitan nito nadiskubre niya ang apat na pinakamalaking moon ng Jupiter, ang mga phase ng Venus, ang rings ng Saturn at gumawa ng detalyadong obserbasyon ng sunspots
 • Johannes Kepler (1571 – 1630) – nagpaliwanag ng laws of planetary motion
 • William Harvey (1578 – 1657) – nagpakita kung paano dumaloy ang dugo, gamit ang dissection at ibang techniques
 • Rene Descates (1596 – 1650) – sa kanyang aksang Discourse on the Method na nakatulong sa pagbuo ng scientific method
 • Antoine van Leeuwenhoek (1632 – 1723) – gumawa ng single lens microscope na nagbukas sa mundo ng microbiology
 • Isaac Newton (1643 – 1727) – nagpaunlad sa calculus na nagbukas ng bagong aplikasyon ng matematika sa agham. Siya rin ang patnugot ng 3 Laws of Universal Motion. Itinuro rin niyang ang scientific theory ay dapat lapatan ng mga eksperimento
 • Herman Boerhaave (1668 – 1738) – Ama ng Physiology
 • Pierre Fauchard (1678–1761) Ama ng Modern Dentistry
 • Blaise Pascal (1623–1662) – nakapag-ambag sa paggawa ng mechanical calculators, ang pag-aawal sa mga fluids, at naglinaw sa mga konsepto ng pressure at vacuum
 • Denis Papin (1647–1712) – nakaimbento ng steam digester, ang ninuno ng steam engine
 • Antoine Lavoisier (1743–1794) – Ama ng Modern Chemistry; nagpalabas ng Law of Conservation of Mass
 • Carl von LinnĂ© (1707–1778) – Ama ng Taxonomy


AGE OF ENLIGHTENMENT
 • panahon kung kailan nakabuo ang mga iskolar ng mga teorya sa pilosopiya na magiging batayan ng konsepto ng pamahalaan, demokrasya at edukasyon sa modernong panahon
 • ika - 18 siglo ng Europa bilang bahagi ng Age of Reason
 • binubuo ng mga iskolar na nagtangkang iahon ang mga Europeo mula sa mahabang panahon ng kawalan ng katwiran at pamamayani ng pamahiin at bulag na paniniwala noong Middle Ages

Ilang mga Iskolar/ Philosophe na Nagtaguyod ng Age of Enlightenment
 • Thomas Hobbes - pilosopong English; sa kanyang akdang Leviathan kanyang inilahad ang katangian ng tao at ng estado; unang tumalakay ng ideya ng kasunduang panlipunan (socia contracts)
 • John Locke - mahalaga ang gitnang uri at ang kanilang karapatan sa pagmmay-ari, pananampalataya sa agha, at tiwala sa kabutihan ng sangkatauhan; sa kanyang Essay Concerning Human Understanding, tinalakay ang konsepto ng tabula rasa - ang utak ng tao ay para lamang blangkong papel na magkakaroon lamang ng laman sa pamamagitan ng paggamit ng limang pandama
 • Francois Marie Arouet/ Voltaire - isng pilosopong French na nagtaguyod ng paniniwalang ang demokrasya ay lalo lamang nagtataguyod ng pagiging mangmang ng masa; ang isang enlightened monarch lamang na pinayuhan ng mga intelektwal ang maaaring makapagdulot ng pagbabago
 • Baron de Montesquieu - sa kanyang akdang The Spirit of Laws kanyang inihambing ang tatlong uri ng pamahalaan - republika, monarkiya, despotismo
 • Denis Diderot - patnugot ng Encyclopedie na siyang tumipon sa halos lahat ng mahalagang manunulat na French sa panahon ng Enlightenment para maambag ang nasabing akda
 • Cesare Beccaria - isang Italian criminologist na tumuligsa sa parusang kamatayan sa kanyang akdang Of Crimes and Punishment
 • John Howard - isang English prison reformist na naghikayat sa pagpapabuti ng kondisyong pangkalinisan at makataong pagtrato sa mga bilanggo sa kulungan sa Europa
 • Jean Jacques Rousseau - Swiss-French na pilosopo, manunulat, teoristang pulitikal at kompositor; sa kanyang akdang Emile tinuligsa niya ang tradisyunal na ideya na ang edukasyon ay pagtuturo ng lahat ng bagay sa isang bata bagkus ito'y pagpapalabas o pagpapalitaw kung ano na ang meron na
 • Mary Wollstonecraft - tumalakay sa karapatan ng mga babae sa kanyang A Vindication of the Rights of Women, kung saan sinabi niyang dapat magkaroon ang kababaihan ng karapatang bumoto at magkaroon ng posisyon sa pamahalaan; unang feministBuksan ang Link:
http://www.fidnet.com/~weid/sciencerevolutionenlightenment.html


12 comments:

Menaika Kelly SIm said...

GREAT! I was able to finish my homework because of this. Heehee :)

Anonymous said...

yeah! 2 more to go :)

Anonymous said...

hahaha ingay nyo!!~

ian tumanan said...

hahah this was amazing .... thanks for this link ... more power for you creator :)

Anonymous said...

Menaika sows nmn hahaha.
Janitor Fish! :D

Anonymous said...

thank you for this article! i am able to answer questions in our pamplet

Anonymous said...

all iz well

Anonymous said...

Thanks po naka tulong po ito ng malaki sa akin..:)

Anonymous said...

help me a lot tnx.. :)

Anonymous said...

thank to this,,i submitted my project in AP....

Anonymous said...

This helped me a lot.....

Anonymous said...

Pweh akala ko puro keme nalang makikita ko thanks to the creator of this page for giving us infos :)

Post a Comment

Unang Pangkat
III - Modesty

John Lenard Ventura
Zairramayca Adriano
Sharmae Gonzales
Joan Marie Corpuz
Amiel Pineda
Ma. Celerina Baltazar
Angeli Mae Victoria
Ma. Lerica Ina Morales
Jonathan Cruz
Jastine de Regla
Charito Quetua
Reimarck Armas


Sa pamamatnubay ni:

Bb. Madonna C. Roque
Guro - Araling Panlipunan III - Kasaysayan ng Mundo